WINDYKACJA KARNA – SKUTECZNA WALKA Z BEZPRAWNOŚCIĄ

 

Windykacja karna to inna droga do odzyskania długu i oznacza:

► uzupełnienie windykacji polubownej, terenowej i sądowej w zakresie spraw cywilnych i gospodarczych

      działania zgodne z mocą prawa oraz z zastosowaniem Kodeksu Karnego i Kodeksu Karnego Skarbowego

 

► wsparcie poszkodowanych w aspekcie oszustw finansowych

     dodatkowe możliwości zabezpieczenia majątku dłużnika

 

► podejmowanie działań w oparciu o najskuteczniejsze praktyki jako połączenie windykacji polubownej i terenowej z procedurą karną

     skuteczność działania potwierdzona referencjami naszych Klientów


 

PODSTAWY PRAWNE POSTĘPOWANIA KARNEGO:

► bezskuteczność postępowania egzekucyjnego, spowodowana celowym wyprowadzeniem majątku

► zaspokajanie finansowe wierzycieli zgodnie z preferencjami zadłużonego

► zarządzanie działalnością przedsiębiorstwa dłużnika niezgodnie z przepisami prawa

► kryminalne uszczuplenie majątku podlegającego egzekucji

► udaremnienie wykonania wyroku sądu cywilnego

► powołanie nowego podmiotu gospodarczego na bazie majątku dłużnika

► wyłudzenie towaru lub usługi

► oszustwo gospodarcze na szkodę wierzyciela


 

ZAKRES PROCEDURY KARNEJ:

► ANALIZA STANU FAKTYCZNEGO I PRAWNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM SANKCJI KARNYCH

► POŁĄCZENIE DZIAŁAŃ PRAWNYCH Z WYWIADEM TERENOWYM

► ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA SPRAWCY


 

ANALIZA STANU FAKTYCZNEGO I PRAWNEGO

► ustalenie przesłanek, wskazujących na naruszenie prawa karnego i karnego skarbowego

► zbieranie materiału dowodowego

► weryfikacja dokumentacji księgowej działalności prowadzonej przez zadłużonego

► sprawdzenie sytuacji materialnej i prawnej dłużnika, poszukiwanie majątku

► zastosowanie przepisów kodeksu karnego i kodeksu karnego skarbowego


 

POŁĄCZENIE DZIAŁAŃ PRAWNYCH Z WYWIADEM TERENOWYM

► wsparcie detektywistyczne

► kontakt z winowajcą – wskazanie karnych następstw zobowiązań gospodarczych

► ustalenie innych wierzycieli poszkodowanych przez zadłużonego

► reprezentacja pokrzywdzonego w toku postępowania przygotowawczego (Prokurator, Policja i inne organy) oraz przed sądami karnymi i czynny udział w procesie karnym


 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA SPRAWCY

► skierowanie aktu oskarżenia przez Prokuratora

► rozstrzygnięcie w postępowaniu karnym – wyrok karny

► obarczenie dłużnika sankcją grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności

► karne zobowiązanie sprawcy przestępstwa do naprawienia szkody pod rygorem odwieszenia kary pozbawienia wolności

► odwieszenie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności


Na drodze wdrożenia środków karnych w wyniku  zobowiązań gospodarczych sprawcy podejmujemy zintegrowane działania we współpracy z Kancelarią Adwokacką.

 

 

Padłeś ofiarą wyłudzenia?

Windykacja karna to najskuteczniejszy sposób na bezkarność oszustów.