POSTĘPOWANIE KARNE

WINDYKACJA KARNA.

Skuteczny sposób na dłużnika.

 

 • zespół działań podejmowanych na mocy przepisów kodeksu karnego
 • uzupełnienie windykacji polubownej, terenowej i sądowej w zakresie spraw cywilnych i gospodarczych
 • ścisła współpraca z organami ścigania (postępowanie przygotowawcze)
 • skuteczna alternatywa działań podejmowanych na drodze odzyskania należności w postępowaniu cywilnym
 • wzmocnienie pozycji poszkodowanego w negocjacjach prowadzonych z dłużnikiem.

Działamy w oparciu o najlepsze praktyki wypracowane w połączeniu miękkich środków wpływu na dłużnika z procedurą postępowania sądowego.

 

Gwarantujemy:

 • dodatkowe zabezpieczenie wierzytelności
 • egzekwowanie należności zgodnie z wszelkimi standardami prawnymi – zastosowanie przepisów Kodeksu Karnego oraz Ustawy o Rachunkowości
 • skuteczność działania

 

ZAKRES PROCEDURY KARNEJ: audyt zadłużenia, odpowiedzialność karna dłużnika, integracja działań

 

AUDYT ZADŁUŻENIA

wnikliwa weryfikacja dokumentacji, zastosowanie przepisów kodeksu karnego

 

 • ustalenie przesłanek, wskazujących na wykroczenia dłużnika
 • zbieranie materiałów dowodowych
 • wnikliwa weryfikacja dokumentacji księgowej działalności prowadzonej przez zadłużonego
 • audyt sytuacji materialnej i prawnej dłużnika, poszukiwanie majątku dłużnika

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA DŁUŻNIKA

subsumpcja czynu pod normę prawa karnego materialnego

 

 • wszczęcie postępowania karnego – skierowanie aktu oskarżenia do prokuratury
 • rozstrzygnięcie w postępowaniu karnym – wyrok sądowy
 • sądowa reprezentacja pokrzywdzonego oraz czynny udział w procesie karnym
 • obarczenie dłużnika sankcją grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności

 

Aby skutecznie wyegzekwować dług w wyniku wykroczeń karnych dłużnika podejmujemy

zintegrowane działania we współpracy z Kancelarią Prawną Aleksander Brzostowiecki.

 

INTEGRACJA DZIAŁAŃ

koordynacja działań karnych z wywiadem terenowym

 

 • wsparcie detektywistyczne
 • kontakt z dłużnikiem – wskazanie konsekwencji karnych grożących z tytułu
 • nieuregulowania zobowiązania
 • ścisła współpraca z organami ścigania (postępowanie przygotowawcze)
 • sprawdzanie innych wierzycieli poszkodowanych przez zadłużonego

 

Postępowanie karne ma zastosowanie, gdy następuje:

 • bezskuteczność postępowania egzekucyjnego
 • zaspokajanie finansowe wierzycieli zgodnie z preferencjami dłużnika
 • zarządzanie działalnością niezgodnie z przepisami prawa
 • pojawienie się nieprawidłowości prawnych w firmie dłużnika
 • kryminalne uszczuplenia majątku podlegającego egzekucji
 • powołanie na bazie majątku nowego podmiotu gospodarczego
 • udaremnienie wyroku sądu lub powstawanie wierzytelności oszustwa na szkodę wierzyciela.

 

Konsekwencje procesu karnego:

 • obowiązek naprawienia szkody
 • odwieszenie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności
 • obarczenie dłużnika karą grzywny lub sankcją ograniczenia/pozbawienia wolności nawet do okresu 8 lat

 

Zostań beneficjentem. Odzyskaj pieniądze.

Silne bodźce psychologiczne wywierane na dłużnika prowadzą niejednokrotnie do dobrowolnej zapłaty zobowiązania przez dłużnika, który w wyniku odpowiedzialności karnej staje przed wyborem między karą pozbawienia wolności nawet do 8 lat a zapłatą powstałego długu.

 

Działania windykacji karnej podejmowane są po zakończeniu wieloetapowego procesu windykacji polubownej i sądowej, przy asyście komorniczej. Dzięki uzyskanym informacjom przeciwko dłużnikowi podejmowana jest subsumpcja czynu i ustalane są przesłanki przestępstwa karnego, którego dopuścił się dłużnik.